Starburst spēļu automātu spēle

[table “7” not found /]

Starburst spēļu automātu spēle


Ražotājs : NETENT

Minimālā likme: 0.01 EUR

Maksimālā likme: 100 EUR

Ruļļu skaits: 5

Izmaksas līniju skaits: 10

RTP: 96.1%

Bonusa spēle: atkārtotie griezieni (respins)

Riska funkcija: nav

Aizstājējsimbols: ir

Starburst spēles noteikumi

 

Spēles norise

„Starburst“ ir piecu ruļļu, 10 izmaksas līniju, un 100 monētu spēļu automāts, kurā ir šādas iespējas:

 •  Abu virzienu laimests.
 • Aizstājējsimbols ar atkārtota grieziena papildiespēju.Svarīgi:
 • Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
 • Izmaksas līniju laimesti tiek izmaksāti par kombinācijām gan no malējā kreisā ruļļa uz labo pusi, gan no malējā labā ruļļa uz kreiso pusi.
 • Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.Spēles noteikumi

Vispārējie noteikumi

 1. Jūs varat spēlēt uz 1-10 izmaksas līnijām.
 2. Likmes lielums uz katru izmaksas līniju var būt līdz 10 monētām.
 3. Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Abu virzienu laimesta noteikumi

 1. Izmaksas līniju laimesti tiek izmaksāti par kombinācijām gan no malējā kreisā ruļļa uz labo pusi, gan no malējā labā ruļļa uz kreiso pusi.
 2. Laimests par piecu simbolu kombināciju tiek divkāršots.

Aizstājējsimbola (StarburstTM ) noteikumi

 

 1. StarburstTM aizstājējsimboli aizvieto jebkuru simbolu.
 2. StarburstTM aizstājējsimboli var parādīties tikai uz 2, 3 un 4 ruļļa.
 3. Viens vai vairāki StarburstTM aizstājējsimboli, kas parādās uz ruļļiem 2, 3 vai 4, aktivizē spēles StarburstTM aizstājējsimbolu papildiespēju.
 4. StarburstTM aizstājējsimbolu papildiespējas laikā, StarburstTM aizstājējsimboli paplašinās, nosedzot rulli un paliek tur, kamēr pārējie ruļļi tiek griezti atkārtoti.

 1. Ja atkārtota grieziena laikā parādās jauns StarburstTM aizstājējsimbols, tas izplešas un paliek vietā kopā ar iepriekš izpletušos StarburstTM aizstājējsimbolu atkārtotam griezienam.
 2. StarburstTM aizstājējsimbola funkcija beidzas, kad atkārtota grieziena laikā neparādās jauns StarburstTM aizstājējsimbols.
 3. Pēc tam, kad StarburstTM aizstājējsimbols aktivizē atkārtotu griezienu, var parādīties līdz pat 2 papildus StarburstTM aizstājējsimboliem, kas sniedz iespēju par katru parādījušos StarburstTM aizstājējsimbolu atkārtoti veikt griezienu, līdz maksimāli 3 atkārtotiem griezieniem.

Spēles vadība

 

Lai spēlētu, rīkojieties šādi:

 1. Lai paaugstinātu vai pazeminātu monētas vērtību, lietojiet “COIN VALUE”izvēlni.
 2. Lai izvēlētos izmaksas līniju skaitu, lietojiet “LINES” izvēlni.
 3. Lai izvēlētos monētu likmi, lietojiet “LEVEL” izvēlni.
 4. Klikšķiniet uz ikonas Spin. Ruļļi sāk griezties ar jūsu izvēlēto likmi.
 5. Klikšķinot uz ikonas MAX BET, liekot uz tām maksimālo monētu skaitu arjūsu izvēlēto monētas vērtību, tiek iegriezti ruļļi.

Automātiskais vadības režīms:

6. Nospiežot AUTOPLAY ikonu, jūs varat izvēleties:

 • Sadaļa Number of rounds (Griezienu skaits). Izvēlies, cik reizes pēc kārtas ruļļi griezīsies Automātiskajā režīmā.
 • Sadaļa Stop autoplay (Grieziena Apturēšanas Iestatījumi). Jūs varat izvēlēties vienu no iespējam, kad apturēt Automātisko režīmu:
 • Jebkura laimesta gadījumā.
 •  Ja tiek iegūti Bezmaksas griezieni.
 • Ja kādā griezienā laimests pārsniedz konkrētu summu
 • Ja jūsu kredīts palielinās par konkrētu summu
 • Ja jūsu kredīts samazinās par konkrētu summu 

Nosacījumi, kuriem iestājoties dalībnieks saņem laimestu, un laimestu lielums [arī laimestu attiecība pret dalības maksu (likmi)

 

Nosacījums, lai saņemtu laimestu, ir griezt ruļļus līdz uz tiem attēlotie simboli veidotu laimīgās kombinācijas uz aktīvajām izmaksas līnijām. Laimests atkarīgs no izveidotajām laimīgajām kombinācijām.

Katras kombinācijas laimests Izmaksu Tabulā tiek norādīts skaitļos. Lai iegūtu kopējo laimēto monētu skaitu uz aktīvās izmaksas līnijas, tabulā uzrādītais skaitlis jāreizina ar monētu likmi uz izmaksas līnijas.
Laimēto kredītu daudzums atkarīgs no izvēlētās vērtības monētai. Laimēto kredītu skaitu aprēķina, reizinot kopējo laimēto monētu skaitu ar jūsu izvēlēto monētas vērtību.

 

Izmaksu apraksts

 

Regulāro Izmaksu Apraksts

Lai parastie simboli veidotu laimīgo kombināciju, jāsakrīt sekojošiem apstākļiem:

 • Simboliem jābūt līdzās uz aktīvas izmaksas līnijas.
 • Vismaz vienam no simboliem jābūt attēlotam uz malējā ruļļa.
 • Izmaksas līniju laimesti tiek izmaksāti par kombinācijām gan no malējā kreisā ruļļa uz labo pusi, gan no malējā labā ruļļa uz kreiso pusi.

Regulārās Izmaksas parādītas Izmaksu attēlos:

Izmaksas Līniju Apraksts

Laimests tiek izmaksāts tikai par laimīgajām kombinācijām uz aktīvajām izmaksas līnijām.
Laimēto kredītu skaits atkarīgs no kopējā monētu skaita reizinājuma ar jūsu izvēlēto monētu skaitu.

Līnijas, kas redzamas attēlā, parāda iespējamās izmaksas līniju formas:

Visas kazino spēles

Leave a Reply

Your email address will not be published.