Jokerizer kazino spēļu automāts

[table “7” not found /]

Jokerizer spēlēt bez maksas

Saņemt bonusu

Jokerizer kazino spēles dati

Ražotājs: Yggdrasil

Minimālā likme: 1.00 EUR

Maksimālā likme: 20 EUR

Ruļļu skaits: 5

Izmaksas līniju skaits: 10

RTP: 92.20%

Bonusa spēle: Režīms  “Jokerizer”, “Mistery Win”

Riska funkcija: nav

Aizstājējsimbols: ir

Jokerizer spēles noteikumi

“Jokerizer“ ir 5 ruļļu, 3 rindu un 10 fiksētu izmaksas līniju spēļu automāts

 • Spēlē ir 3 papildus funkcijas: “Scatter” simbols “Džokeris”, noslēpumainais laimests (MysteryWin) un “Jokerizer” režīms.
 • Spēlē ir 6 parastie simboli un īpašais “Scatter” simbols “Džokeris”, kurš var izkrist uz 2., 3. un 4. ruļļa.

Jokerizer Joker Kazino Latvija

 • Ja pamatspēlē izkrīt 3 simboli “Džokeris”, spēlētājs tiek pie noslēpumainā laimesta vismaz 1000monētu un maksimums 6000 monētu apmērā.
 • Ja 3 simboli “Džokeris” izkārtojas horizontāli vai diagonāli, tad spēlētājs vienmēr saņem 6000 monētas.
 • Pēc katras laimīgas kombinācijas ieslēdzas “Jokerizer” režīms, kurā šajā griezienā iegūtais laimeststiek pārnests uz “Jokerizer” bilances logu, kas atrodas virs spēles lauka.
 • “Jokerizer” režīmā tiek spēlēts ar šo bilanci, katru griezienu veicot ar 20 monētu likmi, neskatotiesuz to, ja iepriekš tika spēlēts ar citu likmes vērtību.
 • “Jokerizer” režīmā ir augstākas izredzes laimēt nekā pamatspēlē.
 • Lai “Jokerizer” režīmā tiktu pie noslēpumainā laimesta no 20 līdz 6000 monētu apmērā, pietiek ar 2 simboliem “Džokeris” uz spēles lauka.
 • Lai izslēgtu “Jokerizer” režīmu, jānospiež poga “Collect” vai arī jātiek pie noslēpumainā laimesta vismaz 1000 monētu apmērā.

Jokerizer Collect Kazino Latvija

 • Kamēr ir aktīvs “Jokerizer” režīms, pogas “Griezt” vietā ir poga ar Džokera veidolu.

Jokerizer Symbol Kazino Latvija

Svarīgi:

 • Laimīgās kombinācijas veidojas gan no kreisās uz labo, gan no labās uz kreiso pusi.

Jokerizer vispārējie noteikumi

 • Spēle notiek uz 10 fiksētām izmaksas līnijām (5 ir no kreisās uz labo un 5 no labās uz kreisopusi).
 • Likmes lielums ir no 1.00 EUR līdz 20.00 EUR.
 • Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Kazino spēles izmaksu noteikumi

 • Jums tiek izmaksāts laimests tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas

līnijas.

 • Lai veidotos regulārās laimīgās kombinācijas, simboliem uz aktīvas izmaksas līnijas jāatrodasblakus.
 • Regulārās laimīgās kombinācijas tiek veidotas no kreisās uz labo un no labās uz kreiso pusi.Vismaz vienam no simboliem jābūt attēlotam uz pirmā vai uz piektā ruļļa atkarībā no tā, no kuras puses veidojas laimīgās kombinācijas. Simbolu kombinācija neveidojas, ja tā sākas no otrā vai ceturtā ruļļa.

Jokerizer spēles vadība

Lai spēlētu, rīkojieties šādi:

 • Lai paaugstinātu vai pazeminātu grieziena vērtību, lietojiet zemāk redzamo izvēlni:

Jokerizer Spin Value Kazino Latvija

 • Klikšķiniet uz pogas ‘’Start’’.

Jokerizer Spin Kazino Latvija

 • Ruļļi sāk griezties ar jūsu izvēlēto likmi.

 

Automātiskais vadības režīms:

Nospiežot AUTOSPĒLE pogu, ruļļi sāks griezties Automātiskajā režīmā:

Jokerizer Autospin Kazino Latvija

Nosacījumi, kuriem iestājoties dalībnieks saņem laimestu, un laimestu lielums [arī laimestu attiecība pret dalības maksu (likmi)]

Nosacījums, lai saņemtu laimestu, ir griezt ruļļus līdz uz tiem attēlotie simboli veidotu laimīgas kombinācijas. Laimests atkarīgs no izveidotajām laimīgajām kombinācijām. Katras kombinācijas laimests Izmaksu Tabulā tiek norādīts skaitļos. Palielinot likmes lielumu palielinās arī iespējamolaimestu apjoms.

Jokerizer izmaksu apraksts

Regulāro Izmaksu Apraksts:

Lai parastie simboli veidotu laimīgo kombināciju, jāsakrīt sekojošiem apstākļiem:

 • Simboliem jābūt līdzās uz aktīvas izmaksas līnijas.
 • Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo un labās uz kreiso pusi.

Vismaz vienam nosimboliem jābūt attēlotam uz pirmā vai piektā ruļļa atkarībā no tā, no kuras puses veidojas laimīgās kombinācijas. Simbolu kombinācijas neveidojas, ja pirmais simbols ir uz otrā, trešā vai ceturtā ruļļa.

Jokerizer Izmaksu Tabula Kazino Latvija

Jokerizer spēļu automāta izmaksu līniju apraksts

Laimests tiek izmaksāts tikai par laimīgajām kombinācijām uz aktīvajām izmaksas līnijām. Līnijas, kas redzamas attēlā, parāda iespējamās izmaksas līniju formas:

Jokerizer Izmaksas Linijas Kazino Latvija

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.