Asian attraction spēļu automātu spēle

[table “7” not found /]

Asian attraction spēlēt bez maksas

Asian attraction spēļu automātu spēle

Ražotājs : NOVOMATIC

Minimālā likme: 0.20 EUR

Maksimālā likme: 40 EUR

Ruļļu skaits: 5

Izmaksas līniju skaits: 20

RTP: 95.05%

Bonusa spēle:

Riska funkcija: ir

Aizstājējsimbols: ir

Asian attraction spēles noteikumi

 

Spēles norise

„Asian Attraction “ ir piecu ruļļu, 20 izmaksas līniju spēļu automāts, kurā ir šādas iespējas:

 •  Aizstājējsimbols
 • Izkaisītais simbols
 • “Bezmaksas griezienu” bonus spēle
 • Bonus spēle „Riska funkcija”Svarīgi:
 • Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
 • Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi.
 • Bonus spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līniju laimestiem.

Vispārējie noteikumi

 1. Spēle notiek uz 20 fiksētām izmaksas līnijām.
 2. Likmes lielums uz katru izmaksas līniju var būt no 0,01 EUR līdz 2,00 EUR.
 3. Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Aizstājējsimbolu noteikumi

 

 

1. Aizstājējsimbols aizvieto jebkuru simbolu, izņemot izkaisīto simbolu.

Izkaisītā simbola noteikumi

 

 1. Ja uz ruļļiem attēloti trīs vai vairāk simboli, tie veido laimīgo izkaisīto simbolu kombināciju.
 2. Netiek aizstāts ar aizstājējsimboliem.
 3. Izkaisītie laimesti tiek aprēķināti, reizinot izkaisīto simbolu kombinācijasizmaksu ar kopējo likmes vērtību.

Bonus spēles „ Bezmaksas griezieni” noteikumi

 

 1. Bonus spēle “Bezmaksas griezieni” tiek aktivizēta, kad parādās 3 vai vairāk izkaisītie simboli.
 2. Tiek piešķirti 10 bezmaksas griezieni.
 3. Bonus spēles laikā uz ruļļiem tiek izvietoti 16 papildus aizstājējsimboli un 3papildus izkaisītie simboli.
 4. Bonus spēles laikā var iegūt 3 papildus bezmaksas griezienus, ja izkaisītaissimbols parādās spēles laukuma centrālajā pozīcijā:

Bonusa spēles “GAMBLE” noteikumi

 

Lai riskētu ar laimestu, spiediet uz GAMBLE:

 1. Izvēlieties kārts KRĀSU.
 2. Ja KRĀSAS izvēle ir pareiza, laimests tiek DIVKĀRŠOTS (X2).
 3. Lai pārtrauktu minēt un paņemtu laimestu spiediet uz COLLECT:

 1. Ar laimestu var riskēt līdz 5 reizēm.
 2. Maksimālā summa ar kuru var riskēt ir (500 x grieziena likme).
 3. “GAMBLE ” nav pieejama summām lielākām par (500 x grieziena likme),  kā arī spēlējot Automātiskajā režīmā.

 

Izmaksu Noteikumi

 

 1. Jums tiek izmaksāts laimests tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
 2. Bonusa spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līnijas laimestiem.
 3. Lai veidotos regulārās laimīgās kombinācijas, simboliem uz aktīvas izmaksas līnijas jāatrodas blakus.
 4. Regulārās laimīgās kombinācijas tiek veidotas no kreisās uz labo pusi. Vismaz vienam no simboliem jābūt attēlotam uz pirmā ruļļa. Simbolu kombinācija neveidojas, ja tā sākas no otrā ruļļa.
 5. Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

 

Spēles vadība

 

Lai spēlētu, rīkojieties šādi:

 1. Lai paaugstinātu vai pazeminātu monētas vērtību, lietojiet “Bet/Line” izvēlni:

     2. Lai izvēlētos līniju skaitu, lietojiet “Lines” izvēlni:

    3. Klikšķiniet uz “Start”.

    4. Ruļļi sāk griezties ar jūsu izvēlēto likmi.

Automātiskais vadības režīms:

 1. Nospiežot “Autoplay” ruļļi griezīsies Automātiskajā režīmā ar jūsu izvēlēto likmi:

 2. Apturēt Automātisko režīmu var nospiežot “Stop” ikonu:

 

Nosacījumi, kuriem iestājoties dalībnieks saņem laimestu, un laimestu lielums [arī laimestu attiecība pret dalības maksu (likmi)].

 

Nosacījums, lai vinnētu ir jāgriež ruļļi līdz uz tiem redzamie simboli veidotu laimējošās kombinācijas uz aktīvajām izmaksas līnijām. Laimesta lielums ir atkarīgs no izveidotajām laimejošām kombinācijām.

Izmaksu tabulā katras kombinācijas laimests ir norādīts skaitļos. Lai iegūtu vinnesta summu tabulā uzrādītais skaitlis jāreizina ar likmes summu uz izmaksas līnijas.
Laimēto monētu daudzums atkarīgs no izvelētas likmes summas. Laimēto monētu skaitu aprēķina, reizinot kopējo laimēto monētu skaitu ar iepriekš izvēlēto likmes vērtību.

 

 

Izmaksu apraksts

 

Lai parastie simboli veidotu laimējošo kombināciju, jāsakrīt sekojošiem apstākļiem:

 

 

 • Simboliem jābūt blakus uz aktīvas izmaksas līnijas.
 • Laimejošas kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi. Vismaz vienam no laimejošas kombinācijas simboliem jābūt attēlotam uz kreisā malējā ruļļa. Simbolu kombinācijas neveidojas, ja pirmais simbols ir uz kāda no parējiem ruļļiem.

 Izmaksas parādītas izmaksu attēlos. Izmaksas parādītas par līnijas likmi 0.01 EUR. Palielinot līnijas likmi, proporcionāli palielinās līniju izmaksas:

Aizstājējsimbolu – izkaisīto simbolu izmaksu apraksts

Uz ruļļiem jābūt attēlotiem trīs vai vairāk aizstājējsimboliem – izkaisītajiem simboliem. Izmaksas parādītas par līnijas likmi 0.01 EUR. Palielinot līnijas likmi, proporcionāli palielinās izmaksas.

 

Izmaksu Līniju Apraksts

Laimests tiek izmaksāts tikai par laimīgajām kombinācijām uz aktīvajām izmaksas līnijām.
Laimēto kredītu skaits atkarīgs no kopējā laimēto kredītu skaita reizinājumu  ar jūsu izvēlētas likmes lieluma.

Līnijas, kas redzamas attēlā, parāda iespējamās izmaksas līniju formas:

 

Visas kazino spēles

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.